Bakgrunn

Disse retningslinjene er generelle bestemmelser som gjelder alle ansatte i Serit Gruppen samt alle andre personer som opptrer på vegne av Serit Gruppen.
Ansatte i Serit Gruppen skal i sitt arbeid følge de lover og regler som gjelder og utføre sitt arbeid i samsvar med god forretningsskikk og de etiske prinsippene nedfelt i Serit sine etiske retningslinjer.

Etiske retningslinjer er viktige for å skape tillit, lojalitet og ansvarlig opptreden i Serit Gruppen. De skal i tillegg beskytte ansatte og Serit Gruppen for beskyldninger om uetisk opptreden.

Serit understreker behovet for en åpen og ærlig dialog om spørsmål og problemstillinger som omfattes av de etiske retningslinjer, og at man ved behov avklarer eller søker veiledning hos nærmeste overordnede, personalansvarlig eller ledelse. Hvis en ansatt får kjennskap til forhold som oppleves å være i strid med lover, forskrifter og de retningslinjer som gjelder for Serit Gruppen, plikter de å informere overordnede eller Serit Gruppens ledelse.

Personlig opptreden

Du skal bidra til at Serit Gruppen har et godt arbeidsmiljø preget av likeverd, mangfold, åpenhet og toleranse. Atferd skal baseres på respekt for menneskeverdet. Andre kulturer og sedvaner skal respekteres. Serit Gruppen sine ledere har et særlig ansvar for å fremme åpenhet, lojalitet og respekt.

Diskriminering

Serit Gruppenaksepterer ingen form for trakassering eller diskriminering på grunnlag av kjønn, religion, rase, nasjonal eller etnisk opprinnelse, kulturell bakgrunn, sosial tilhørighet, funksjonshemming, seksuell legning, sivilstand, alder eller politisk oppfatning. Serit Gruppen aksepterer heller ikke utilbørlig adferd som kan oppfattes som truende eller nedverdigende overfor kolleger eller andre du forholder deg til som Serit-ansatt.

Rusmidler

Serit Gruppen er en rusfri arbeidsplass. Det betyr at du ikke må være påvirket av rusmidler så lenge du er på jobb. Begrensede mengder alkohol kan bli servert i forbindelse med arrangement og representasjon. Du skal ta hensyn til kolleger som av ulike grunner ikke drikker alkohol.

Reiser, arrangementer m.m.

Serit-ansatte forutsettes å opptre i henhold til disse retningslinjer når de er på tjenestereiser, kurs, seminar og andre arrangementer.

Integritet og antikorrupsjon

Ansatte i Serit Gruppen skal ha en høy integritet og Serit Gruppen er imot alle former for korrupsjon.
Ansatte i Serit Gruppen skal unngå situasjoner hvor det kan oppstå konflikt mellom deres egne personlige og/eller økonomiske interesser og Serit Gruppens interesser.

Serit Gruppen forventer at de ansatte er lojale mot selskapet. Ansatte i Serit Gruppen skal aldri tilby eller gi bestikkelser, gaver, tjenester eller på annen måte begunstige personer for å påvirke beslutninger eller beslutningstakere og heller ikke kreve eller motta dette for selv å påvirke beslutninger eller beslutningstakere.

Høflighetsgaver til en verdi under 300 NOK kan utveksles. Andre gaver skal avslås eller umiddelbart leveres til nærmeste overordnede som avgjør videre håndtering.

Reise og deltakelse på arrangementer skal alltid klareres med nærmeste overordnede i forkant.
Å gi eller motta middag/lunsj med etablerte forretningsrelasjoner kan aksepteres innenfor rimelighetens grenser.

Miljø

Du er bevisst de konsekvenser din adferd og dine beslutninger kan få for miljøet. Serit Gruppen har som mål å gjennomføre sin drift uten skade på mennesker eller miljø, og uten tap av materielle verdier. Reduksjon av forurensning og beskyttelse av det indre og ytre miljø skal være i tråd med samfunnets krav og forutsetninger.

Sanksjoner ved brudd på de etiske retningslinjer

Overtredelse av Serit Gruppens etiske retningslinjer vil kunne medføre konsekvenser i form av muntlig eller skriftlig advarsel og i alvorlige tilfeller avskjed.

Kontakt Serit i dag dersom du ønsker en trygg IT-samarbeidspartner.