1. Generelt
Disse vilkårene gjelder mellom Serit Eltele (heretter kalt Leverandøren) og den som er registrert som kunde (heretter kalt Kunde) for levering av tjenesten Fiber Privat. Abonnementet kan bestilles skriftlig eller muntlig. Dersom Kunde tar i bruk Leverandørens tjeneste uten at det er inngått skriftlig avtale anses Kunde å ha akseptert Leverandørens abonnementsvilkår.

2. Betingelser og faktureringsrutiner
Prisene for Fiber Privat framkommer i Leverandørens til enhver tid gjeldende prisliste. Denne vil være tilgjengelig på Serit Eltele sine hjemmesider (https://serit.no/privat). Prisene for Fiber Privat består av faste abonnementsavgifter. Det påløper ikke kostnader relatert til bruk, med mindre tilleggstjenester kjøpes. Leverandøren fakturerer i hovedsak forskuddsvis per kvartal. Dette kan endres på dersom Kunden ønsker det. Ved inngåelse av avtalegiro forskudds faktureres abonnement månedlig uten fakturagebyr.

Abonnementsavgiften kan endres med 1 mnd. varsel. Betaling skal skje senest på forfallsdato oppgitt på faktura. Ved forsinket betaling vil forsinkelsesrenter i henhold til forsinkelsesrenteloven og purregebyr i henhold til inkassoloven påløpe.

3. Beskrivelse av tjeneste, leveranse og grensesnitt
Leverandøren leverer tjeneste på netteiers fibernett. Nødvendig etablering og grensesnitt-boks leveres av netteier. Kabling fra dette punkt og fram til Kundes utstyr, er Kundes ansvar og dekkes ikke. Nettverkskort, router utstyr og/eller brannmurløsning er ikke inkludert i tjenesten.

4. Forutsetninger og begrensninger
Kunde må ha fiber installert fra Varanger Bynett. Det er ikke tillatt for Kunde å videreselge tjenesten. Servere kan kun settes opp for privat bruk. Kunde kan kun etablere nettverk innenfor egen husstand. E-postkontoer som inngår i kontrakten begrenses til 1 GB lagringskapasitet. Leverandøren kan stenge Kundes tilknytning uten forvarsel dersom kunden misbruker tjenesten til sjikane, utsendelse av spam og virus, forårsaket av virusinfisert datamaskin, eller benytter tjenesten til å formidle eller gjøre tilgjengelig innhold som er i strid med norsk lovgivning.

5. Oppsigelses- og bindingstid
Abonnementsavtalen løper med mindre den sies opp av en av partene. Gjensidig oppsigelsestid er en måned. Oppsigelse av avtalen skal skje skriftlig, og vil bli besvart. Oppsigelsestiden regnes fra den 1. i måneden etter at skriftlig oppsigelse er mottatt. Dersom Kunde sier opp under bindingstid, frafaller den fordel Kunde mottok ved binding, og disse blir etterfakturert på sluttfaktura.

6. Angrerett
Kunde har rett til å gå fra avtalen uten å oppgi grunn, innen 14 dager etter at Leverandøren har oppfylt sin opplysningsplikt i henhold til angrerettloven. Dette forutsetter at kunden har bestilt/kjøpt tjenesten utenfor fast forretningssted, herunder aktivt telefonsalg, eller via internett. Kunde plikter å gi umiddelbar tilbakemelding dersom angreretten skal benyttes. Dersom Kunde gis rett til bruk av tjenesten før utløpet av angrefristen, og senere benytter angreretten må Kunde betale for den delen av tjenesten som Kunde har kunnet ta i bruk.

7. Mislighold, manglende betaling og kontraktsbrudd
Ved manglende betaling vil tjenesten bli stengt 14 dager etter utsendelse av 1. purring, og oversendes til inkasso. Kunde får ikke fradrag i vederlag for den tiden tjenesten har vært stengt. Ved gjenåpning av tjenesten vil Kunde bli belastet et gebyr på kr. 350,-. Ved mislighold av kontraktens betingelser forbeholder leverandøren seg retten til å si opp kontrakten med øyeblikkelig virkning, samt kreve Kunde for leie i oppsigelsestiden og/eller en eventuell bindingstid. Som mislighold regnes blant annet manglende betaling for avtalte tjenester eller misbruk av denne.

8. Leverandørens Garantier
Leverandøren garanterer en oppetid på sambandet på min. 99% regnet på årsbasis, samt en båndbredde på min. 80% av det som er spesifisert i tjenesten. Leverandøren er ikke ansvarlig for feil eller mangler relatert til produkter og tjenester som leveres av andre program og tjenesteleverandører.

9. Forbehold
Leverandøren tar forbehold om uforutsette tekniske hindringer som kan føre til at tjenesten ikke kan leveres på ønsket adresse.