Bakgrunn

Disse retningslinjene er generelle bestemmelser som gjelder alle ansatte i Serit-kjeden samt alle andre personer som opptrer på vegne av Serit-kjeden.
Ansatte i Serit-kjeden skal i sitt arbeid følge de lover og regler som gjelder og utføre sitt arbeid i samsvar med god forretningsskikk og de etiske prinsippene nedfelt i Serit sine etiske retningslinjer.

Etiske retningslinjer er viktige for å skape tillit, lojalitet og ansvarlig opptreden i Serit-kjeden. De skal i tillegg beskytte ansatte og Serit-kjeden for beskyldninger om uetisk opptreden.

Serit understreker behovet for en åpen og ærlig dialog om spørsmål og problemstillinger som omfattes av de etiske retningslinjer, og at man ved behov avklarer eller søker veiledning hos nærmeste overordnede, personalansvarlig eller ledelse. Hvis en ansatt får kjennskap til forhold som oppleves å være i strid med lover, forskrifter og de retningslinjer som gjelder for Serit-kjeden, plikter de å informere overordnede eller Serit-kjedens ledelse.

Personlig opptreden

Du skal bidra til at Serit-kjeden har et godt arbeidsmiljø preget av likeverd, mangfold, åpenhet og toleranse. Atferd skal baseres på respekt for menneskeverdet. Andre kulturer og sedvaner skal respekteres. Serit-kjeden sine ledere har et særlig ansvar for å fremme åpenhet, lojalitet og respekt.

Diskriminering

Serit-kjeden aksepterer ingen form for trakassering eller diskriminering på grunnlag av kjønn, religion, rase, nasjonal eller etnisk opprinnelse, kulturell bakgrunn, sosial tilhørighet, funksjonshemming, seksuell legning, sivilstand, alder eller politisk oppfatning. Serit-kjeden aksepterer heller ikke utilbørlig adferd som kan oppfattes som truende eller nedverdigende overfor kolleger eller andre du forholder deg til som Serit-ansatt.

Rusmidler

Serit-kjeden er en rusfri arbeidsplass. Det betyr at du ikke må være påvirket av rusmidler så lenge du er på jobb. Begrensede mengder alkohol kan bli servert i forbindelse med arrangement og representasjon. Du skal ta hensyn til kolleger som av ulike grunner ikke drikker alkohol.

Reiser, arrangementer m.m.

Serit-ansatte forutsettes å opptre i henhold til disse retningslinjer når de er på tjenestereiser, kurs, seminar og andre arrangementer.

Integritet og antikorrupsjon

Ansatte i Serit-kjeden skal ha en høy integritet og Serit-kjeden er imot alle former for korrupsjon.
Ansatte i Serit-kjeden skal unngå situasjoner hvor det kan oppstå konflikt mellom deres egne personlige og/eller økonomiske interesser og Serit-kjedens interesser.

Serit-kjeden forventer at de ansatte er lojale mot selskapet. Ansatte i Serit-kjeden skal aldri tilby eller gi bestikkelser, gaver, tjenester eller på annen måte begunstige personer for å påvirke beslutninger eller beslutningstakere og heller ikke kreve eller motta dette for selv å påvirke beslutninger eller beslutningstakere.

Høflighetsgaver til en verdi under 300 NOK kan utveksles. Andre gaver skal avslås eller umiddelbart leveres til nærmeste overordnede som avgjør videre håndtering.

Reise og deltakelse på arrangementer skal alltid klareres med nærmeste overordnede i forkant.
Å gi eller motta middag/lunsj med etablerte forretningsrelasjoner kan aksepteres innenfor rimelighetens grenser.

Miljø

Du er bevisst de konsekvenser din adferd og dine beslutninger kan få for miljøet. Serit-kjeden har som mål å gjennomføre sin drift uten skade på mennesker eller miljø, og uten tap av materielle verdier. Reduksjon av forurensning og beskyttelse av det indre og ytre miljø skal være i tråd med samfunnets krav og forutsetninger.

Sanksjoner ved brudd på de etiske retningslinjer

Overtredelse av Serit-kjedens etiske retningslinjer vil kunne medføre konsekvenser i form av muntlig eller skriftlig advarsel og i alvorlige tilfeller avskjed.

Kontakt Serit i dag dersom du ønsker en trygg IT-samarbeidspartner.